Algemene voorwaarden

1. voorwaarden


Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van LE GRENIER DU LIN en de Klant te definiëren met betrekking tot de producten die LE GRENIER DU LIN op haar website www.legrenierdulin.fr en op de bijhorende pagina's (hierna "de Site") voorstelt.


Ze zijn uitsluitend van toepassing tussen BV LE GRENIER DU LIN, Zeelaan 157 bus 1, 8660 De Panne (hierna "LE GRENIER DU LIN") en elke consument die een natuurlijke persoon is die een bezoek brengt aan of een aankoop doet via de genoemde Site (hierna "de Klant").
LE GRENIER DU LIN biedt de Klant de mogelijkheid om online producten van het merk LE GRENIER DU LIN (hierna "het (de) Product(en)") te bestellen volgens deze algemene voorwaarden.

Ondernemingsnummer : 0736 717 572 | BV Le Grenier du Lin.


Alle bestellingen op de Site zijn onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze zijn onderhevig aan wijzigingen en updates; de voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling van een product door een klant zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling.

2. PRODUCTEN EN NALEVING


De door LE GRENIER DU LIN aangeboden producten voldoen aan de in Frankrijk geldende normen.
De te koop aangeboden producten worden voorgesteld op de website van LE GRENIER DU LIN en gaan vergezeld van een beschrijving.
Elementen zoals foto's, teksten, grafieken en alle informatie en kenmerken die de Producten illustreren en/of vergezellen, zijn niet contractueel, wat de Klant erkent.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT


De Klant verbindt zich ertoe om aan LE GRENIER DU LIN de elementen van reële en noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de dienst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn mee te delen, zoals gevraagd online en in functie van zijn situatie, met inbegrip van zijn naam, voornaam, adres, telefoon en geldige e-mail.
In geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de Klant, kan LE GRENIER DU LIN niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren.
Zodra de bestelling is geplaatst, stuurt LE GRENIER DU LIN de Klant een e-mail ter bevestiging van de bestelling. Hij informeert hem vervolgens over de verzending van de producten.

4. BESTELLING


Een bestelling wordt pas gevalideerd na aanvaarding van de betaling.
LE GRENIER DU LIN behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren in geval van een geschil met de Klant over een eerdere bestelling.
LE GRENIER DU LIN kan bestellingen accepteren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Hij informeert de Klant over de beschikbaarheid van de op de Site verkochte Producten op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling.
Indien de producten ondanks de waakzaamheid van LE GRENIER DU LIN niet beschikbaar zijn, zal LE GRENIER DU LIN de Klant zo snel mogelijk per e-mail informeren. De Klant kan dan zijn bestelling annuleren en de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen, indien nodig.
De definitieve of tijdelijke onbeschikbaarheid kan in geen geval de verantwoordelijkheid van LE GRENIER DU LIN inroepen, noch kan dit recht geven op enige vergoeding of schadevergoeding ten gunste van de Klant.

5. PRIJS


De prijzen op de Site zijn aangegeven in euro's, inclusief alle Franse belastingen (Franse BTW en andere belastingen die van toepassing kunnen zijn), exclusief verzendkosten voor andere landen dan Frankrijk en België.

De verzendkosten zullen worden aangegeven in het winkelmandje van de klant, voor de definitieve validatie van de bestelling.

De prijzen kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en in het bijzonder in geval van wijziging van fiscale of economische gegevens, worden gewijzigd. De artikelen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

6. LEVENTIJDIGHEID


LE GRENIER DU LIN levert haar producten in Frankrijk en in alle landen van de Europese Unie en kan, op verzoek, in elk land leveren.
De levering vindt plaats op het door de Klant opgegeven afleveradres, met dien verstande dat dit het woonadres van de Klant, een natuurlijke persoon van zijn keuze of een rechtspersoon moet zijn (levering aan zijn bedrijf). Levering kan niet plaatsvinden in hotels of postbussen.
De leveringen worden uitgevoerd door de leveringsdiensten die op de Site worden aangeboden, van maandag tot zaterdag, afhankelijk van de optie die de Klant kiest bij het valideren van zijn bestelling.
In geval van een beschadigde verpakking (reeds geopend, ontbrekende producten...), verbindt de Klant zich ertoe om de vervoerder en LE GRENIER DU LIN, op welke wijze dan ook, op de hoogte te stellen van alle reserveringen binnen twee (2) dagen na ontvangst van het product.
Bestellingen worden gemiddeld binnen twee (2) dagen verzonden.
De aangegeven tijden zijn indicatieve tijden, overeenkomend met de gemiddelde verwerkings- en levertijden. LE GRENIER DU LIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering die niet te wijten is aan zijn schuld.
LE GRENIER DU LIN verbindt zich ertoe de Klant per e-mail op de hoogte te houden van de voortgang van de verwerking van zijn bestelling.

7. BETALING


De volledige betaling moet worden gedaan op het moment van bestellen. Op geen enkel moment kunnen de betaalde bedragen worden beschouwd als een aanbetaling of termijnbetalingen. De Klant betaalt zijn bestelling per kredietkaart / overschrijving / cheque / Paypal overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, onder voorbehoud van aanvaarding van de kredietkaart / overschrijving / cheque / Paypal-betaling door de bank waarvan het platform dit type betaling beheert.
Voor elke verrichting vermeldt de Cliënt het nummer op de voorzijde van zijn kaart, de vervaldatum van zijn kaart en het cryptogram op de achterzijde van zijn kaart (laatste drie cijfers).
De mededeling door de Klant van zijn creditcardnummer vormt een machtiging voor LE GRENIER DU LIN om zijn rekening te debiteren voor het bedrag van zijn bestelling.
LE GRENIER DU LIN blijft eigenaar van de zaak tot de volledige betaling van de prijs door de Klant. De aankopen worden op een veilige manier gedaan. De betaaloplossingen van LE GRENIER DU LIN zijn 100% veilig. Voor betalingen met een creditcard is alle informatie die de klant aan LE GRENIER DU LIN verstrekt strikt beschermd en garandeert de conformiteit en veiligheid van elke transactie.

8. TERUGZENDING VAN HET (DE) PRODUCT(EN) - HERROEPINGSRECHT

Binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van zijn bestelling kan de Klant LE GRENIER DU LIN verzoeken het (de) Product(en) terug te sturen.
Om dit te doen, moet de Klant eerst een verzoek tot terugzending indienen per e-mail naar [email protected].
Om teruggestuurd te worden voor een retourzending of omruiling, mag het model van de klant niet meer dan een pasvorm gedragen zijn en moet het model van de klant de leveringsbon behouden hebben. Indien aan één of meer van deze voorwaarden niet is voldaan, wordt het model niet gerestitueerd/geruild en is de klant verantwoordelijk voor de terugzending van het model indien hij dit wenst.

De retourzending is voor risico van de Klant. Het Product moet binnen de acht (8) kalenderdagen in de originele verpakking, in de originele staat, nieuw, ongedragen, ongewassen en vergezeld van de leveringsbon, worden teruggestuurd naar het volgende adres:
DE LINNENZOLDER
2 rue des Moëres, HONDSCHOOTE 59122
Tel: 33 (0)3 28 20 20 20 20 20 79 68
e-mail: [email protected]
Indien het artikel niet binnen acht (8) dagen door de Klant wordt geretourneerd, wordt de retourzending als geannuleerd beschouwd en dient de Klant het product te behouden.

Het geretourneerde Product zal binnen een maximale termijn van acht (8) dagen na ontvangst door LE GRENIER DU LIN worden terugbetaald door middel van een creditering van het terug te betalen bedrag op de bankrekening van de Klant.

Indien LE GRENIER DU LIN een beschadigd product of een ander product dan het bestelde artikel heeft geleverd, zijn de retourkosten voor rekening van LE GRENIER DU LIN.
Indien het geretourneerde kledingstuk sporen draagt die erop wijzen dat de Klant zijn kledingstuk meer dan voor een pasvorm heeft gedragen, zal het niet worden terugbetaald en indien hij zijn model wenst terug te krijgen, zal het vervoer ervan op zijn kosten gebeuren.

Indien de Klant deze voorwaarden, in het bijzonder de retourvoorwaarden, niet naleeft, kan LE GRENIER DU LIN de betreffende Producten niet terugbetalen.

9. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID


LE GRENIER DU LIN heeft slechts een middelenverbintenis voor alle fasen van de toegang tot de site, van het bestelproces tot de verzending van het pakket of de daaropvolgende diensten. LE GRENIER DU LIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienstverlening, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of enig feit dat volgens de wet en de rechtspraak als overmacht wordt gekwalificeerd.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM


In geen geval is de Klant bevoegd om de gehele of een deel van de Site en in het bijzonder de inhoud ervan (opgesomde producten, beschrijvingen, foto's, video's....) te downloaden of te wijzigen.
Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht of geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LE GRENIER DU LIN.
In het algemeen blijven alle auteursrechten, handelsmerken en andere onderscheidende tekens en eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten die op de site voorkomen volledig en volledig eigendom van LE GRENIER DU LIN.
De Klant is derhalve verplicht de intellectuele eigendomsrechten te respecteren en mag de handelsmerken die op de Site en eventueel op de Producten staan niet gebruiken en mag geen gebruik maken van de handelsmerken die op de Site en op de Producten staan, of een handelsmerk registreren dat de eigenaar van de rechten zou schaden, tenzij contractueel anders is bepaald.
Hetzelfde geldt voor elk ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle teksten, afbeeldingen, commentaren en illustraties op de site www.legrenierdulin.fr zijn voorbehouden onder het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht en voor de hele wereld.
Als zodanig, en in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom, is alleen gebruik voor privé-doeleinden toegestaan, onder voorbehoud van andere of zelfs strengere bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom.
De gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de pagina's, gegevens en elk ander bestanddeel van de site www.legrenierdulin.fr, door welk proces of medium dan ook, is verboden en vormt een inbreuk zonder toestemming van de uitgever.

11. VERTROUWELIJKHEID

LE GRENIER DU LIN verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie van de Klant alleen te gebruiken in het kader van de werking van haar Site.
Met het oog op een correcte verwerking van de bestelling, zullen de verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt via de computer, de Klant erkent dat hij hiervan op de hoogte is.
Zo kan de informatie over hem worden meegedeeld aan de technische dienstverleners van LE GRENIER DU LIN.
Daarnaast kan LE GRENIER DU LIN technische middelen gebruiken om niet-persoonlijke informatie over internetgebruikers te verkrijgen om de functionaliteit van de site te verbeteren, bijvoorbeeld door het aantal bezoekers op bepaalde pagina's bij te houden.
Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, beschikt de Klant over het recht op toegang tot en rectificatie van zijn persoonlijke gegevens in de bestanden van LE GRENIER DU LIN. Alle verzoeken dienen per e-mail te worden gericht aan: [email protected] of per post aan het volgende adres: LE GRENIER DU LIN, 2 rue des Moëres, 2 rue des Moëres, 59122 Hondschoote.

12. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN


12.1. Gedeeltelijke ongeldigheid van een clausule
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechtbank nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal zij ongeschreven worden verklaard en zal zij de overige bepalingen niet ongeldig maken.
12.2. Bijwerken
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door LE GRENIER DU LIN, met als toepasselijke voorwaarden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de Klant.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn permanent toegankelijk op dit adres.
12.3. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, zowel wat de materiële als de formele regels betreft. Elk geschil moet vooraf in der minne worden geschikt.
Bij gebrek aan een minnelijke schikking wordt de bevoegdheid toegekend aan de bevoegde Franse rechtbanken, niettegenstaande meerdere gedaagden of garantieclaims.
12.4: Overname van de toepasselijke teksten (Verordening 2005-136 van 17 februari 2005, Consumentenwetboek, Burgerlijk Wetboek).
Artikel L. 211-4. van de consumentenwetboek.
De verkoper is verplicht een goed te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit die het gevolg zijn van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste hem op grond van de overeenkomst in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.
Artikel L. 211-5. van de consumentenwetboek.
- Om in overeenstemming te zijn met het contract, moet de woning in overeenstemming zijn met het contract:
1° geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:
- overeenstemmen met de beschrijving van de verkoper en beschikken over de kwaliteiten die hij in de vorm van een monster of model aan de klant heeft voorgelegd;
- de kwaliteiten hebben die een klant mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
2° hetzij de kenmerken die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt zijn voor een door de klant gewenst bijzonder gebruik, ter kennis van de verkoper te brengen en die deze laatste heeft aanvaard.
Artikel L. 211-12. van de consumentenwetboek.
De handeling als gevolg van het gebrek aan overeenstemming wordt twee (2) jaar na de datum van levering van de goederen verjaard.
Art. 1641 van het Burgerlijk Wetboek.
De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo sterk verminderen, dat de klant het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben aangeschaft als hij het had gekend.
Art. 1648, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek
De vordering die voortvloeit uit de fundamentele gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek.
U kunt telefonisch contact opnemen met LE GRENIER DU LIN op +33 (0)3 28 20 20 20 20 79 68 of via het formulier.

13. KREDIETEN


Fotocredits © Arnaud Van Robaeys

14. TECHNISCHE INFORMATIE


Er wordt aan herinnerd dat de geheimhouding van de correspondentie op het internetnetwerk niet gegarandeerd is en dat het de verantwoordelijkheid van elke internetgebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen de besmetting van eventuele virussen die op het internet circuleren.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »